Khủng long linh hoạt Camptosaurus - 20

Hỗn loạn trong phân loại về các loài thuộc chi Khủng long linh hoạt Camptosaurus

Khủng long linh hoạt Camptosaurus là một chi khủng long đi bằng hai chân, có mỏ và không răng, ăn…

Bình luận