Phát hiện mới: có tới 3 loài khủng long bạo chúa?

Hai loài khủng long bạo chúa được phát hiện mới gồm: Một loài xuất hiện cả trước thời khủng long T-rex được đặt tên là “Tyrannosaurus imperator” và một loài xuất hiện cùng thời với khủng long T-rex được đặt tên là Tyrannosaurus regina.

Bình luận