Khủng long cổ ngắn Brachytrachelopan - 6

Sư lược về Khủng long cổ ngắn Brachytrachelopan

Khủng long cổ ngắn Brachytrachelopan là một chi khủng long hông thú, cổ ngắn tồn tại trong kỷ Jura muộn…

Bình luận